عنوان: سیستم های نوشتاری جهان

ترجمه و تالیف: مجید جعفری اقدم

موضوع:علوم انسانی(زبانشناسی)

تعداد صفحه:۲۲۸

نوبت چاپ: اول-۱۳۹۹

شابک: ۹۷۸۶۲۲۹۶۵۹۶۱۸

قیمت: سی هزار تومان

در باره کتاب:

کتاب سیستم های نوشتاری جهان نوشته مجید جعفری ‌اقدم است. این کتاب به تاریخچه زبان در جهان می‌پردازد و شکل‌های نوشتاری زبان را در دوره‌های مختلف تاریخی بررسی می‌کند. کتاب سیستم های نوشتاری جهان به‌طور تخصصی داستان شکل نوشتاری زبان را دنبال می‌کند. درباره کتاب سیستم های نوشتاری جهان زبـان نوشـتار بـه عنـوان یـک رسـانه ارتباطـی از دیربـاز نقـش‌هـای مختلـف ارتباطـی را درجوامـع بشـری ایفـا کـرده و مردمـان زیـادی از ایـن طریـق توانسـته‌انـد تمـاس و تعامـل خـود بـا دیگـران را وسـیع‌تر کـرده و بـا مردمـی کـه نمی‌توانسـتند از طریـق زبان گفتـار مرتبط شـوند، ارتباط برقرار کنند مکتـوب شـدن هـر نـوع زبـان گفتاری، یـا بـه عبـارت دیگـر تبدیـل آن بـه زبـان نوشـتاری، از زمـان پیدایـش تـا تبدیـل آنهـا بـه صـورت‌هـای اسـتاندارد و کامل، تاریخچـه پرفـراز و نشـیبی داشـته اسـت بـه گونـه‌ای که مطالعـه و بررسـی نوشـتار و سیسـتم‌هـای مختلـف آن موضـوع ویـژه‌ای در حوزه زبان‌شناسـی شـده اسـت. هدف اصلی ایـن کتاب ارائـه اطلاعات مفید و مختصـر از سیسـتم‌هـای نوشـتاری، خـط‌ها و دسـتگاه‌های نـگارش زبان‌هـای اصلـی جهان و همچنین مطالـب نظری در ارتباط با زبان نوشـتاری است خواندن کتاب سیستم های نوشتاری جهان را به تمام علاقه‌مندان زبان‌شناسی پیشنهاد می‌کنیم.

در باره نویسنده:

مجید جعفری اقدم (۱۳۴۱-مرند)، نویسنده، شاعر و مترجم ایرانی ، تحصیلکرده رشته ادبیات انگلیسی و زبانشناسی است که تاکنون صدها مقاله و ده ها کتاب تالیفی و ترجمه از وی به زبان فارسی و انگلیسی منتشر شده است.از جمله آثار ترجمه جعفری اقدم اشاره می شود به:

  • هند مستقل( به زبان فارسی)، انتشارات آرون ، ۱۳۸۲
  • سیتم های نوشتاری جهان(به زبان فارسی) ، انتشارات آنا پل، ۱۳۹۹
  • قصه های رومی ( به زبان انگلیسی)، انتشارات بانگ نی، ۱۳۹۲
  • رمان نوید معجزه ( به زبان انگلیسی) ، انتشارات کیکاوس، ۱۳۹۴
  • رمان طویله (به زبان انگلیسی)، انتشارات کیکاوس، ۱۳۹۵
  • دایره المعارف تاریخ جهان( به زبان فارسی) ، انتشارات پیام آزادی،۱۳۹۵

رمان مردی به نام اوه(به زبان فارسی) ،‌انتشارات آوای الف، ۱۳۹۶

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *