• قرارداد کپی رایت زبان فارسی کتاب کامبری نوشته لیوس پرات، فی مابین آژانس ادبی نویسنده اسپانیایی و انتشارات آنا پل در ایران به امضا رسید
  • طی قرارداد کپی رایت منعقد شده فی مابین انتشارات آنا پل از ایران و انتشارات Glagoslav Publications از کشور اکراین کتاب دکمه گمشده به زبان فارسی در ایران منتشر می شود


(NEWS) اخبار