عنوان: تاریخ مختصر حکومت های ترک تبار

نویسنده: سلیمان سیدی

مترجم: مجید جعفری اقدم

موضوع: علوم انسانی(تاریخ)

تعداد صفحه:۱۱۰

نوبت چاپ: اول-۱۳۹۹

شابک:۹۷۸۶۲۲۹۶۵۹۶۳۲

قیمت:۳۵۰۰۰ تومان

در باره کتاب:

گسـتره مهاجـرت کنونـی ترک تبار‌زبان‌هـای آسـیای کوچک بیشـتر به سـوی کشـورهای اروپای مرکزی، آمریکا و اسـترالیا بوده، جوامـع قابل‌توجهـی را در این کشـورها تشـکیل داده‌اند. آن‌ها ازلحـاظ تاریخی و زبانـی با گوک‌ترک تبار‌ها، مردمـی ایلـی که در قرن ششـم یـک امپراتوری در گسـتره مغولسـتان و مرزهای شـمالی چین تا دریـای سـیاه را بنیاد نهادنـد مرتبط‌ند.

مردمـان ترک تبار، جز چند اسـتثنا مانند بخـش اروپایی ترکیه و منطقه ولگا در آسـیا زندگـی می‌کننـد. مهم‌تریـن پیونـد تاریخـی آنـان، جـدا از تاریـخ و زبان، ایـن اسـت کـه جز یاقوتستان و چوواش در سـیبری همگی مسـلمان‌اند. مردمان ترک تبار را می‌تـوان بـه دو گـروه اصلـی غربی و شـرقی تقسـیم کرد. گـروه غربی شـامل مـردم ترک تبار جنـوب غـرب اروپـا و جنـوب غـرب آسـیا سـاکن ترکیه و شـمال غـرب ایـران هسـتند. گـروه شـرقی شـامل مـردم ترک تبار آسـیای مرکزی، قزاقسـتان، و منطقه خودمختار اویغور در سـین کیانگ چین هسـتند. آشـنایی با خاسـتگاه و ایجـاد حکومـت های ترک تبار ، به عنـوان اقوامی تاثیرگـذار در تاریخ بشـریت، همیشـه مـورد توجه و وثـوق تاریخ نـگاران بوده اسـت.

مردمـان ترک تبار گروه‌های قومی اوراسـیایی اند کـه در آسـیای شـمالی، مرکـزی و غربـی، مغولسـتان، سـیبری جنوبـی، شـمال‌غربی چیـن و بخش‌هایـی از اروپـای شـرقی سـاکن‌اند و بـه زبان‌هایـی از خانواده ٔزبان‌هـای ترکی سـخن می‌گویند و اشـتراکات تاریخی و فرهنگی میان آن‌ها مشـاهده می‌شـود. ترک تبار‌زبان‌هـا در کشـورهایی همچون مغولستان، چین، روسـیه، قرقیز ستان، قزاقستان،ازبکستان، ترک تبارمنستان، تاجیکستان، افغانسـتان، ایران، جمهوری آذربایجان، عراق، ترکیه، قبرس و یونان حضـور دارنـد.

کتاب تاریخ مختصر حکومت های ترک تبار اثری از سلیمان سیدی با ترجمه مجید جعفری اقدم است. این کتاب به بررسی پیشینه و سلطنت حکومت‌های ترک در سراسر تاریخ می‌پردازد. در این کتاب با تاریخ و سلطنت حکومت‌های ترک تباری که در مناطق مختلف دنیا، از جمله آسیا و اروپا سلطنت کرده‌اند آشنا می‌شویم و طایفه‌های حاکمان، پادشاهان، حاکمان ترک تبار مسلمان ایران، مصر، سوریه، ترکیه (جمهوری عثمانی) و هندوستان را می‌شناسیم. کتاب تاریخ مختصر حکومت های ترک تبار برای علاقه‌مندان به مطالعات تاریخی، جذاب و خواندنی است.

درباره نویسنده:

سـلیمان سـیدی از تاریـخ نگاران معـروف و موفق ترکیه عضـو هییت علمی دانشـگاه سـلیمان دمیـرل در اسـتانبول اسـت. او کتاب هـای زیـادی را در معرفی تاریـخ مـردم ترک تبار، بویـژه تاریخ کشـور ترکیه تالیف و به چاپ رسـانده اسـت کـه بـه جهـت اعتبـار علمـی مـورد توجـه عالقمنـدان بـه تاریخ قـرار گرفتـه اند. کتـاب نگاهـی مختصـر بـه تاریـخ دو هزار سـاله ترک تبار هـا از جمله کتـاب های اوسـت کـه بـه زبـان انگلیسـی و زبـان های دیگـر ترجمه و منتشـر شـده اند.

در باره مترجم:

مجید جعفری اقدم (۱۳۴۱-مرند)، نویسنده، شاعر و مترجم ایرانی ، تحصیلکرده رشته ادبیات انگلیسی و زبانشناسی است که تاکنون صدها مقاله و ده ها کتاب تالیفی و ترجمه از وی به زبان فارسی و انگلیسی منتشر شده است.از جمله آثار ترجمه جعفری اقدم اشاره می شود به:

  • هند مستقل( به زبان فارسی)، انتشارات آرون ، ۱۳۸۲
  • سیتم های نوشتاری جهان(به زبان فارسی) ، انتشارات آنا پل، ۱۳۹۹
  • قصه های رومی ( به زبان انگلیسی)، انتشارات بانگ نی، ۱۳۹۲
  • رمان نوید معجزه ( به زبان انگلیسی) ، انتشارات کیکاوس، ۱۳۹۴
  • رمان طویله (به زبان انگلیسی)، انتشارات کیکاوس، ۱۳۹۵
  • دایره المعارف تاریخ جهان( به زبان فارسی) ، انتشارات پیام آزادی،۱۳۹۵

رمان مردی به نام اوه(به زبان فارسی) ،‌انتشارات آوای الف، ۱۳۹۶

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *