کتاب “دکمه گم شده” از کشور اکراین به زودی منتشر می شود

قرارداد کپ رایت ترجمه و نشر کتاب “دکمه گم شده” نوشته “آیرن روزدوبودکو” فی ما بین انتشارات “نورا دروگ” از کشور اکراین و انتشارات آناپل از ایران منعقد شد.
ایده اصلی کتاب “دکمه گم شده” این است که هر خوشبختی بزرگ یا تراژدی بزرگ می تواند با کوچکترین جزئیات شروع شود.این رمان درباره ی عشق، وفاداری و خیانت است.
ترجمه به زبان فارسی این کتاب توسط زهرا راستگو فرد انجام گرفته است.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.